KM12-2 220V

30512 Heizelement 220V
30510 Thermostat 220V
30404 Schalter 220V
30410 Netzkabel 220V
30413 Zugentlastung 220V
30110 Frontetikett 220V